Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 74/14 i 70/17 ), Osnivačka skupština Društva za promicanje videoigara Dvanaesti igrač, održana 10. svibnja 2019. godine, donijela je

 

 

STATUT

DRUŠTVA ZA PROMICANJE VIDEOIGARA

DVANAESTI IGRAČ

 

 I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Društva za promicanje videoigara Dvanaesti igrač (u daljnjem tekstu Društvo); o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Društva, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imenovanju i opozivu likvidatora; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva; prestanku postojanja, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva, te drugim pitanjima od značaja za Društvo.

 

Članak 2.

Naziv Društva je: Društvo za promicanje videoigara Dvanaesti igrač

Skraćeni naziv Društva je: Dvanaesti igrač

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Association for the promotion of video games the Twelfth player

Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

Članak 3.

Društvo ima svojstvo neprofitne pravne osobe koje stječe danom upisa u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu.

Članak 4.

Društvo ima pečat. Pečat društva je okruglog oblika promjera 3 cm. Uz gornji rub pečata upisano je Društvo za promicanje virtualnih igara, u sredini pečata je broj 12. a ispod broja upisana je riječ igrač.

Članak 5.

Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupa predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

 

II. CILJ DRUŠTVA, PODRUČJE DJELOVANJA DRUŠTVA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja igranja videoigara na igraćim konzolama i računalima.

Područje djelovanja Društva sukladno cilju je hobistička djelatnost, te međunarodna suradnja.

Članak 7.

Djelatnosti Društva su:

 • Okupljanje ljubitelja videoigara, posebno virtualnog nogometa na igraćim konzolama i računalima radi razmjena znanja i informacija, te promicanja poštene igre
 • Organiziranje natjecanja u videoigrama te virtualnom nogometu
 • Informiranje javnosti o društvenim aktivnostima putem društvenih mreža i web stranice
 • Razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad službenih natjecanja te službene virtualne nogometne lige
 • Izrada i održavanje web stranice i stranica na društvenim mrežama
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak 8.

Rad društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima
 • pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, javnim priopćavanjem.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela. Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti podatci koji su sukladno Zakonu kojim se uređuje tajnost podataka utvrđeni bilo kao poslovna tajna ili se tiču osobnih zaštićenih podataka članova Društva.

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 9.

Članom Društva može postati svaka punoljetna fizička osoba i pravna osoba. Društvo okuplja punoljetne osobe svih dobnih i spolnih skupina kojima je cilj promicanje virtualnog nogometa.

Članak 10.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati članom Društva podnosi zahtjev za prijam u članstvo Tajniku Društva koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Društva, te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata kao i odluka tijela Društva. Članom Društva postaje se upisom u Registar članova Društva. U Registar članova upisuje se osoba za koju Tajnik donese odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu. Registar članova sastoji se od imena i prezimena/ naziva člana, njegove adrese, OIB-a, datuma rođenja, datuma pristupanja društvu, datum prestanka članstva u društvu i načinu kontaktiranja. Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članovima Društva izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice propisan je odlukom Skupštine Društva, a sadrži ime, prezime, članski broj, te datum prestanka važenja iskaznice određenog člana Društva.

Članak 11.

Skupština Društva određuje godišnji iznos članarine temeljem Odluke o visini članarine.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • plaćanje članarine
 • bavljenje aktivnostima Društva
 • birati i biti biran u tijela Društva
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva
 • čuvanje i podizanje ugleda Društva
 • čuvanje materijalnih dobara
 • izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem
 • smrću

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana iz Društva donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Skupštini Društva. Skupština je dužna riješiti prigovor u roku 30 dana računajući od dana dostave prigovora. Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.

Članak 14.

Članu Društva koji se ne pridržava programa, Statuta i drugih akata Društva ili ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interes Društva ili prouzroči ozbiljnu materijalnu štetu Društvu ili njenom članstvu može se izreći jedna od slijedećih stegovnih mjera:

 • Upozorenje
  • Opomena pred isključenje
  • Isključenje

O izricanju stegovnih mjera odlučuje predsjednik Društva, obavještavajući člana Društva koji je u stegovnom postupku pisanim putem.

Članak 15.

Društvo se može udružiti u saveze udruga, te u druge oblike povezivanja. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV. TIJELA DRUŠTVA

 Članak 16.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

 

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

Skupštinu sačinjavaju svi  poslovno sposobni članovi Društva.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Izvanredno, prema potrebi, predsjednik Društva može donijeti odluku o sazivanju izvanredne skupštine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima društva, Skupštinu društva saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 3 člana društva, koji su upisani u registar članova prije isteka mandata tijelima društva.

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom će predsjedati jedan od zamjenika izabranih od strane predsjednika. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. U slučaju neispunjavanju kvoruma, sjednica skupštine se odgađa na vrijeme od pola sata, a ako u tom vremenu opet ne bude ispunjen kvorum, sjednicu Skupštine održati će nazočni članovi Skupštine

Članak 21.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku razvitka Društva
 • donosi i mijenja Statut Društva
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • donosi financijski plan i završni račun
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Društva
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, dopredsjednika i tajnika Društva
 • imenuje i opoziva likvidatora
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Društva
 • daje smjernice za rad Društva
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva
 • odlučuje o prestanku rada Društva
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

 Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Društva. Predsjednika Društva bira Skupština Društva na mandat od četiri godine.

Članak 23.

Predsjednik:

 • zastupa Društvo
 • odgovara za pravilan i zakonit rad Društva
 • saziva Skupštinu Društva
 • rukovodi radom Skupštine Društva
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Društva
 • upravlja imovinom Društva
 • podnosi izvješće o radu Društva Skupštini Društva
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Društva
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva
 • donosi odluke o isključenju člana iz Društva
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Društva.
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu državne uprave koji vodi registar udruga

 Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Društva. Predsjednik podnosi Skupštini Društva godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 25.

Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje četiri(4) godine.

Dopredsjednika zastupa Društvo, te pomaže Predsjedniku u svim poslovima.

Dopredsjednika može biti razriješen dužnosti prije kraja mandata, i to:

na svoj zahtjev,

ako ne postupa u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,

ako ne izvršava odluke Skupštine ili postupa protivno tim odlukama,

ako svojim nesavjesnim radom prouzrokuje štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju Dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

TAJNIK

Članak 26.

Tajnika Društva bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Društvu. Tajnik Društva vodi registar članova.

Članak 27.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje skupštine, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Društva Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

LIKVIDATOR

Članak 29.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština. Likvidator ne mora biti član Društva. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 30.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava. Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Predsjednika donosi Skupština Društva.

Financijski plan provodi predsjednik Društva

Članak 32.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Društva podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 33.

Za svaku poslovnu godinu Društvo utvrđuje program rada i financijski plan, a za svoje obveze odgovara cijelom imovinom. Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija. Naredbo-davno pravo u raspolaganju imovinom Društva ima predsjednik i tajnik Društva. Ako u obavljanju djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona se mora sukladno Statutu Društva koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.

Članak 34.

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Društvo nema pravo imovinu društva dijeliti svojim osnivačima, članovima društva, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

VII. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 35.

 

Razlozi za prestanak postojanja Društva jesu:

 1. odluka skupštine o prestanku Društva
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela društva   razdvajanjem
 1. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne  sjednice skupštine, a ona nije održana
 1. pravomoćna odluka suda o ukidanju Društva
 2. pokretanje stečajnog postupka
 3. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Društva, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Društva uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku Društva, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Društva.

 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 36.

Spor /sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova društva o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Društva. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar Društva o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

Članak 37.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 38.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u u Društvu ili Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XI. NADZOR

Članak 39.

Članovi Društva sami nadziru rad društva.

Ako član društva smatra da je Društvo povrijedilo statuti ili drugi opći akt Društva, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Društva, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva .

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Statut Društva kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Društva nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik Društva.

Članak 41.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja .

 

U Zagrebu, 10. svibnja, 2019.